DMCA Policy

feoz.ru is an online service provider as defined in the Digital Millennium Copyright Act. We take copyright violations very seriously and will vigorously protect the rights of legal copyright owners.If you are the copyright owner of content which appears on the feoz.ru website and you did not authorize the use of the content you must…

Nội quy của feoz.ru

Khi bạn tham gia và đăng ký tài khoản tại feoz.ru, bạn phải đồng ý và tuân thủ các quy định sau. Quy định này áp dụng cho mọi đối tượng tham gia hoạt động tại website, không kể là khách, thành viên, chấp sự, admin hay bất cứ chức danh nào khác. Các Quy…